Rettskultur

"Rettskultur blir skapt gjennom kommunikasjon, for det er gjennom kommunikasjon du skaper fellesskap."

(Professor Jørn Øyrehagen Sunde)

Rettskultur

Folkestyre, motstandsrett, tinglover, kristendommen og kirkeretten , landslov, rettferdighetsidealer, naturvitenskapen, byråkrati, frihandel og konkurransemotiver, internasjonalisering, forhandling, samhandling ... 

Gjennom historien har det flere ganger vært en dramatisk endring i forståelsen av hva som rett og galt. Innføringen av kristendommen betydde en radikal endring av verdigrunnlaget i samfunnet. Magnus Lagabøtes landslov gjorde hevnmotivet ulovlig som konfliktløsning.

«På 1200-tallet fører kristningen av landet til en gjennomgående verdiendring i samfunnet. Den andre store endringen er statsdannelsen, der kongsmakten og kirken utgjør staten.» (prof. J.Ø. Sunde)

På 1700-tallet fikk kristendommen en konkurrent i naturrettstenkningen som grunnlag for moralfilosofi.

Man kan gjøre seg tanker om hvordan vår tids rettskultur endres gjennom blant annet internasjonalisering, konkurranserett, kontrollregler og byråkrati ….

Rettskultur: «Vi sier at det kan utvikle seg ulike rettskulturer, dvs. ulike generelle normer som siger inn i og preger rettsanvendelsen” (Thomas Mathiesen Retten i samfunnet, III 3.4. ”Er retten én”, s. 229-242 Pax Forlag 2005).

«Rettskultur blir skapt gjennom kommunikasjon, for det er gjennom kommunikasjon du skaper fellesskap.» (Prof. Jørn Ø. Sunde i Forskning.no)

Vi skal ikke prøve oss på å dypdykke i begrepet «rettskultur» her. Begrepet er særs interessant med tanke på hvordan rettsstaten har fungert og endret seg etter som forholdene i samfunnet har endret og fortsatt endrer og utvikler seg.

Er du interessert i spørsmålet? Vi anbefaler at du som en start leser professor Jørn Øyrehagen Sunde sine betraktninger i intervjuet som er gjengitt i forskning.no.

DEL PÅ